الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

arastooshop

نمایش یک نتیجه