الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

کتابخانه مهندسي ارسطوشاپ

نمایش یک نتیجه