الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

چند معیاره

نمایش یک نتیجه