الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

چرخ و ریل

نمایش یک نتیجه