الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

پیش بینی فراوانی تصادفات

نمایش یک نتیجه