الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

نشریه 355

نمایش یک نتیجه