الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

مک شین

نمایش یک نتیجه