الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

مسافت دید توقف

نمایش یک نتیجه