الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

قوس افقی

نمایش یک نتیجه