الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

عمران

نمایش یک نتیجه