الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

سازه،حمل و نقل و ترافيک

نمایش یک نتیجه