الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

راه و ترابری

نمایش یک نتیجه