الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

راه وترابري

نمایش یک نتیجه