الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

دانلود آیین نامه 415

نمایش یک نتیجه