الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

دانشگاه علم و صنعت تهران

نمایش یک نتیجه