الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

داده هاي همفزون

نمایش یک نتیجه