الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

خط دید

نمایش یک نتیجه