الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

حمل و نقل

نمایش یک نتیجه