الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

حمل ونقل همگانی

نمایش یک نتیجه