الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

تکنیک داده-ستانده

نمایش یک نتیجه