الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

تصمیم گیري

نمایش یک نتیجه