الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

تخصیص همگانی تعادلی

نمایش یک نتیجه