الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

تحیل اجزاي اصلی

نمایش یک نتیجه