الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

تحلیل پایایی

نمایش یک نتیجه