الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

تابلوهاي سرعت مجاز متغیر

نمایش یک نتیجه