الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

بهینه سازي

نمایش یک نتیجه