الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

برنامه ریزی

نمایش یک نتیجه