الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

ایمنی راه و حریم

نمایش یک نتیجه