الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

اصفهان

نمایش یک نتیجه