الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

ارزیابی ایمنی

نمایش یک نتیجه