الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

اثرات اجتماعی

نمایش یک نتیجه