الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

آیین نامه ایمنی راه ها

نمایش یک نتیجه